Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (dále OP) slouží k úpravě vztahů mezi naší organizací 2+2 školou matematiky jako dodavatelem služby a Vámi jako zákazníkem – objednatelem a vymezují vzájemná práva a povinnosti. Jinak se tento vztah řídí občanským zákoníkem.

Dodavatel služby:

2+2 škola matematiky Pardubice a Hradec Králové

Zastoupená Ing. Alicí Pohankou

IČ 05054419

Sídlo: V Hliníkách 1481, 537 01 Chrudim

e-mail: info@2plus2pardubice.cz

Adresy učeben, ve kterých probíhá doučování:

  • Nám. Čs. legií 500, 530 02 Pardubice
  • Jungmannova ul. 1431, 500 02 Hradec Králové


Služba – doučování

Veškeré informace o nabízené službě vč. ceníku naleznete na našich webových stránkách www.2plus2pardubice.cz. Informace na těchto stránkách podléhají pravidelné aktualizaci bez předchozího upozornění.
Parametry doučovacích lekcí jsou domlouvány prostřednictvím e-mailu či mobilního telefonu (oboje naleznete v kontaktech na našich webových stránkách). Lekce je možné též objednat přes objednávkový formulář na www.2plus2pardubice.cz.
Výsledkem vzájemné domluvy je uzavření smluvního vztahu – objednávka služby.
Závazná objednávka vzniká ve chvíli, kdy zákazník potvrdí e-mail s domluvenými parametry doučování a seznámil se a souhlasí se zaslanými přílohami "Obchodní podmínky" a "GDPR", které jsou součástí tohoto e-mailu. Tím, že zákazník tento e-mail potvrdí (kladně na něho odpoví), tak automaticky stvrzuje, že se s oběma dokumenty seznámil a že s nimi souhlasí.
Agentura 2+2 škola matematiky je povinna službu dodat a zákazník se zavazuje za tuto službu zaplatit smluvenou cenu.
Termíny
doučovacích lekcí jsou oběma stranami smluveny předem a je nezbytné je dodržovat.
Po každé odučené lekci vyplňuje lektor poznámku z lekce do docházkového systému a zároveň tato poznámka odchází i zákazníkovi na e-mail.
Výukové materiály (zakoupené publikace) jsou k dispozici v učebně agentury. Po domluvě mezi studentem a lektorem je možné využívat k výuce soukromé materiály studenta nebo lektora.
Agenturní publikace se smí využívat pouze v lekcích v prostorách učeben, nelze je zapůjčit domů či odkoupit. Cvičebnice, opatřené znakem 2+2 škola matematiky, podléhají autorským právům a jejich kopírování, sdílení či další šíření je bez souhlasu lektora zakázáno. Porušením práv na ochranu autorského díla si agentura vyhrazuje právo řešit se zákazníkem způsobenou újmu.
Připojení na wifi, psací potřeby, sešity, volné papíry a další pomůcky jsou žákům v lekcích volně k dispozici zdarma.
Dostaví-li se žák na lekci dříve než v určený čas a lektor není volný z důvodu jiného doučování, počká tento žák v zádveří 2+2 školy matematiky (v chodbě se nachází několik židliček), dokud lektor předchozí výuku neukončí. Setrvání doprovodu žáka v učebnách U1 a U2 není v průběhu lekce povoleno.
Bez souhlasu lektora platí zákaz pořizování jakýchkoliv záznamů z lekce.
V učebně U1 probíhají individuální jazykové lekce a skupinové lekce. V učebně U2 probíhají všechny ostatní individuální lekce. U2 je dispozičně uzpůsobená tak, že v ní může probíhat více individuálních lekcí v jeden čas. V individuálních lekcích sedí u jednoho stolu vždy pouze jeden lektor a jeden student.

Absence na lekcích

Omluvu z lekce je možné provést dvěma způsoby. V případě nezletilého žáka buď žáka omluví jeho zákonný zástupce prostřednictvím docházkového systému Webooker, kam se již dříve registroval nebo se žák sám omluví přímo lektorovi přes vzájemně smluvený kontakt. Lektor pak musí provést omluvu za žáka v docházkovém systému Webooker.
Omluvu je nutné provést nejdéle do 9:00 výukového dne. Jen tak je možné omluvenou lekci nahradit ve vzájemné domluvený náhradní termín. V opačném případě lekce propadne bez možnosti náhrady.
Termíny náhradních lekcí si domlouvá žák s lektorem dle svých vzájemných možností. Žák se na náhradní lekci v docházkovém systému nepřihlašuje. Zadávání termínů náhradních lekcí a přihlašování žáků do těchto náhrad je pouze v kompetenci agentury.
Pokud s žák nedostaví na lekci do 15 minut od smluveného začátku lekce, lekce automaticky propadá bez možnosti náhrady.
V případě, že bude na lekci absentovat lektor, je i on povinen se dopředu omluvit z lekce a to prostřednictvím přímého zkontaktování žáka, má-li na něho kontakt a v každém případě svoji omluvu z lekce včetně zdůvodnění zadat do docházkového systému (automaticky odejde i informační e-mail zákazníkovi). Pokud se stane, že se lektor bude muset omluvit z lekce (lekci zrušit) na poslední chvíli z mimořádných důvodů, bude mít žák jako kompenzaci jednu lekci k dobru zdarma.
Pokud zákazníka čeká plánovaná delší dovolená, sdělí tento termín dopředu agentuře a ta při plánování docházky toto časové rozpětí z docházky vynechá a doučování bude na tento čas přerušeno. Nebude tak třeba řešit náhradní lekce.
Uvedené platí i pro online lekce.

Individuální lekce

Trvá-li doučovací kurz 5 a více měsíců, je možné provést celkem 3 omluvy ze strany zákazníka.
Trvá-li 3 - 4 měsíce, je možné provést 2 omluvy ze strany zákazníka.
Trvá-li 1 - 2 měsíce, je možné provést 1 omluvu ze strany zákazníka.
Pokud budou ze strany zákazníka zrušeny více jak 4 lekce za sebou (včas i pozdě), bude jeho termín bez náhrady nabídnut dalšímu žákovi z čekací listiny a přeobsazen. Výjimku tvoří od lékaře doložené potvrzení o nemoci či úrazu. V takovém případě budou lekce nahrazeny tehdy, až toho bude žák schopen.

Přípravné skupinové lekce k přijímacím a maturitním zkouškám

Z těchto lekcí není možná omluva a tím pádem není možná náhrada. V případě, že se žák nemůže na lekci dostavit, o tom nemusí nikoho informovat. Tím, že se na lekci nedostaví, lekce automaticky propadá.

Lekce ve dvojici či trojici

Na tyto lekce je nutné docházet společně (ve dvojici či trojici). V těchto kurzech není možné nahrazovat lekci individuálně, ale pouze ve skupině. Každý žák dvojičkového či trojičkového kurzu má nárok na omluvu za podmínek stejných jako u individuálních lekcí viz víše, tzn:
Trvá-li doučovací kurz 5 a více měsíců, je možné provést celkem 3 omluvy ze strany zákazníka.
Trvá-li 3 - 4 měsíce, je možné provést 2 omluvy ze strany zákazníka.
Trvá-li 1 - 2 měsíce, je možné provést 1 omluvu ze strany zákazníka.
Náhradní lekce budou plánovány ve chvíli, až se nashromáždí náhradní lekce u dalších žáků ve skupině. V případě, že počty náhrad nebudou u žáků shodné, je možné výjimečně u každého žáka provést jednu individuální náhradu.

Faktura

Faktura musí obsahovat fakturační údaje objednatele i dodavatele služby. Po závazném domluvení objednávky zašle agentura 2+2 škola matematiky na e-mail zákazníka odkaz k registraci do informačního docházkového systému Webooker, kam se zákazník zaregistruje. Údaje, které zákazník do systému vyplní, považuje agentura za správné a takové se i propíší automaticky na fakturu.
Faktura dále obsahuje údaje o službě a cenu, která je předem domluvená a též uvedená na webových stránkách www.2plus2pardubice.cz.
Úhrada je možná pouze bezhotovostně na bankovní účet, uvedený na faktuře. Platbu je možné provést jednorázově nebo, v případě předchozí domluvy, na splátky.
Za službu se provádí platba předem za dopředu domluvený počet lekcí. Tím agentura garantuje rezervaci místa v učebně i lektora po celou délku trvání služby.
Faktura má obvyklou splatnost 7 dní v případě standardního dodání služby (není-li domluveno jinak).
V případě S.O.S. dodání služby je splatnost dána na faktuře. Platba musí být připsána nejdéle 24 hodin před 1. lekcí, jedině tak může být služba dodána.

Odpovědnost

Agentura je odpovědná za poskytování služby za domluvených podmínek a v odpovídající kvalitě.
Agentura nemůže být odpovědná za školní prospěch žáka ani za neúspěch žáka při zkouškách.

Odstoupení

Smluvní vztah zaniká splněním závazku ze strany agentury absolvováním poslední předplacené doučovací lekce.
Agentura smí od závazku odstoupit, pokud zákazník neuhradí fakturu ani 14 dnů po uplynutí splatnosti nebo pokud zjistí, že si žák i přes zákaz pořizoval záznamy z lekcí či kopíroval nebo jinak šířil výukové materiály agentury.
Agentura si vyhrazuje právo odstoupit od závazku i v případě, že dozná, že žák doučování bojkotuje – neplní zadané úkoly, chodí do lekcí pozdě, při doučování nespolupracuje. V takovém případě bude zákazníkovi vrácena poměrná část peněz za dosud neabsolvované lekce zpět na účet.
Chce-li zákazník odstoupit od závazku z důvodu výhrad či nespokojenosti s lektorem, vyhrazuje si agentura právo nejprve nahradit dotyčného lektora jiným a v případě opětovné nespokojenosti teprve vrátit část peněz za zbývající nedochozené lekce zákazníkovi zpět na účet.

Obchodní podmínky vstupují v platnost 5.8.2023 a jsou pro obě strany závazné.