GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") Uděluji tímto souhlas
Ing. Alici Pohanka, trvalé bydliště V Hliníkách 1481, 537 01 Chrudim, IČ: 05054419, vystupující pod obchodním jménem 2+2 škola matematiky Pardubice a 2+2 škola matematiky Hradec Králové, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen "Nařízení") zpracovávala zejména tyto osobní údaje:

- identifikační údaje: jméno a příjmení studenta, jméno a příjmení zákonného zástupce,
- kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,
- další osobní údaje: hodnocení úrovně znalostí studenta, číslo bankovního účtu, platební údaje, číslo zákaznického účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Využití osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

- plnění smlouvy a poskytování služeb (poskytování kurzů),
- komunikaci s Vámi,
- informování o změnách a novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem),
- umožnění přístupu do rezervačního systému: https://2plus2portal.webooker.eu/,
- splnění právní povinnosti,
- účetní a daňové účely,
- vedení zákaznické evidence,
- marketingové a propagační účely (na základě souhlasu)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle 2+2 škola matematiky a jeho zaměstnanců zpracovávány také dalšími zpracovateli.

Zpracovateli nebo příjemci osobních údajů jsou zejména:

- Aperus, s.r.o., rezervační systém Webooker;

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údaj.

Ochrana osobních údajů

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu předně oprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu vašich údajů šifrování.

Mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

Kontaktní osoba

Pokud máte otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, můžete se obrátit na odpovědnou osobu Ing. Alici Pohanka (tel: 608 100 739, e-mail: info@2plus2pardubice.cz).